Skip Navigation
 

POZOR!!!

Informácia o bezpečnom používaní satelitnej antény

Anténa ani žiadna z jej častí nemôže byť vystavená drviacim a ťahovým silám. Vplyv týchto síl môže spôsobiť narušenie geometrického skreslenia, ktoré vedie k zhoršeniu signálu, alebo k jeho úplnej strate, ako aj k zničeniu antény.

Spôsob montáže

Inštalácia alebo demontáž antény musí byť vykonaná len kvalifikovaným odborníkom, ktorý profesionálne vykonáva tento druh činnosti. Pri inštalácii antény treba byť opatrný a pracovať v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcim sa k vykonávaniu týchto prác.
Po namontovaní antény a dotiahnutí matíc by nemalo dochádzať k pohybu v oboch smeroch, horizontálne ani vertikálne. V prípade, že by bola aj naďalej anténa uvoľnená, v žiadnom prípade nemôže byť používaná, musí byť demontovaná a mali by ste o tejto skutočnosti okamžite informovať predajcu alebo výrobcu a potom postupujte podľa ich odporúčania.
Po každom namontovaní antény, ešte pred jej použitím, je potrebné ručne overiť správnosť jej pripevnenia. Ak nie ste si istí správnosťou nainštalovania, obráťte sa na predajcu alebo výrobcu a postupujte podľa ich pokynov. K inštalácii antény sa neodporúča používať súčiastky od iného výrobcu. Časti anténovej sady, nahrádzané inými počas jej používania, musia odpovedať kvalite výrobkov použitých výrobcom.

Nutnosť vykonávať kontroly antény

Mali by ste pravidelne, minimálne raz za 12 mesiacov, skontrolovať prichytenie antény, zabezpečením vykonania tejto činnosti osobou, ktorá profesijne vykonáva tento druh činnosti. Venujte pozornosť tomu, či sa neobjavia i na častiach antény nejaké náznaky trhlín, najmä na zvaroch, alebo či sa neobjavujú náznaky korózie. Počas každej kontroly skontrolujte všetky upevňovacie skrutky a matice slúžiace na uchytenie antény, pomocou príslušného kľúča. Aby sa predišlo k zničeniu závitov max. točivý moment nesmie byť väčší než 8 Nm. Pozornosť tiež treba venovať prípadnému uvoľneniu spojovacích prvkov alebo ich pretrhnutiu. Poškodené elementy by mali byť okamžite vymenené za bezchybné. Okrem vyššie uvedenej kontroly, anténa by mala byť prekontrolovaná aj po vystavení silnejšiemu náporu vetra s rýchlosťou vyššou ako 80 km/h. Zakázané je na konzolu antény, ako aj jej iné časti, umiestňovať akékoľvek iné predmety, ako sú šnúry na vešanie bielizne, siete, kŕmidlá a podobne.

Informácia o zákaze ďaľšieho použitia v prípade poškodenia

V prípade zistenia chyby na anténe alebo na niektorom z jej prvkov /napr. trhliny, korózia/, mali by ste bezodkladne demontovať anténu a potom vykonať výmenu alebo nahradenie poškodených častí bezchybnými komponentami. Ak sa na anténu vzťahuje záruka, o týchto chybách treba bezodkladne informovať osoby zodpovedné v tejto záležitosti. Sťažnosť, reklamácie a akékoľvek pochybnosti týkajúce sa správnej inštalácie a používaní antény treba smerovať na predajcu, distribútora alebo výrobcu.
Odporúčame výmenu antény a všetkých súvisiacich komponentov po maximálne 10 rokov jej používania, v prípade oceľových antén po 5 rokoch.

UPOZORNENIE: nesprávna inštalácia antény alebo nedostatočná údržba môže viesť k jej odtrhnutiu od miesta upevnenia a pádu.
 
Vytlač