Skip Navigation
 

INTERNET

Právne ustanovenia týkajúce sa internetovej stránky www.absat.sk
Potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov s názvom E-shop:www.absat.sk presmerovanie aj z www.sat-shop.sk bolo dňa 5.mája 2014 Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pridelené registračné číslo 201414266
I.Vymedzenie pojmov
Vlastníkom a prevádzkovateľom internetovejh stránky www.absat.sk je spoločnosť AB SAT s.r.o., so sídlom Dlhé dielyII/5 2, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom BA 1, oddiel Sro: vložka č.: 32599/B, ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), oprávnená vykonávať vlastnícke práva k tejto internetovej stránke (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Používateľmi internetovej stránky www.absat.sk sa rozumejú všetky osoby, ktoré navštívia internetovú stránku www.absat.sk (ďalej len "Používatelia").
II.Zdroj obsahu stránky a vymedzenie práv k obsahu internetovej stránky www.absat.sk
Zdroj obsahu internetovej stránky www.absat.sk môže pochádzať z internetových stránok patriacich vlastníkom práv ku príslušným produktom a službám a /alebo z poskytnutých informácií od dodávateľov uvedených produktov a služieb. Názvy produktov, služieb uvedené na internetovej stránke www.absat.sk sú alebo môžu byť ochranné známky alebo registrované ochranné známky výrobcov a vlastníkov práv, ktoré príslušné produkty, služby vyvinuli.
III. Účel internetovej stránky www.absat.sk
Internetová stránka www.absat.sk je určená predovšetkým ako rýchly zdroj informácií pre zákazníkov a obchodných partnerov Prevádzkovateľa, taktiež ako jeden zo spôsobov realizácie objednávok uvedených produktov a služieb, a komunikácie s Prevázdkovateľom týchto stránok.
IV.Práva a povinnosti Prevádzkovateľa - AB SAT s.r.o
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.absat.sk informácie zverejňuje, kontroluje a pravidelne aktualizuje. Aj napriek tomu sa môže vyskytnúť prípad, keď sa určité údaje uvedené na internetovej stránke priebežne menia, avšak nie z rozhodnutia Prevádzkovateľa. Vzhľadom na technický proces implementácie zmien nie je teda možné zaručiť aktuálnosť, správnosť a úplnosť takto poskytovaných údajov. Prevádzkovateľ môže priebežne meniť údaje na internetovej stránke a internetovú stránku, a to kedykoľvek v priebehu ich existencie bez toho, aby bol povinný na vykonané zmeny upozorňovať. Vzhľadom na technické vlastnosti a fungovanie internetu môže kedykoľvek dôjsť k poškodeniu alebo k zmene informácií na internetovej stránke www.absat.sk, a to nezávisle na rozhodnutí Prevádzkovateľa. V takom prípade Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie, ktoré sa užívateľovi internetových stránok chybne zobrazia. Prehlásenie týkajúce sa internetovej stránky platí primerane i pre všetky ostatné stránky, na ktoré internetová stránka odkazuje. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.absat.sk nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré internetová stránka www.absat.sk odkazuje, pretože ich obsah sa môže meniť bez vedomia Prevádzkovateľa. Prepojenie Používateľa na tieto ostatné stránky prebieha na jeho nebezpečenstvo a Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah stránok, na ktoré sa Používateľ po takto uskutočnenom prepojení dostane.
V. Práva a povinnosti Používateľov stránky absat.sk
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito právnymi ustanoveniami. Používateľ vyjadrí súhlas s týmito právnymi ustanoveniami tým, že vstúpi na www stránku Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú na internetovej stránke www.absat.sk. Informácie uvedené na internetových stránkach môže Používateľ využívať, ukladať, odovzdávať, rozmnožovať ich alebo odkazovať na ne prostredníctvom hypertextových odkazov, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktorý nepoškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa. Užívateľ berie na vedomie, že URL jednotlivých súčastí internetovej stránky www.absat.sk nemusia byť rovnaké a môžu sa priebežne meniť. Ak Používateľ používa internetové stránky ako zdroj informácií, je povinný to uviesť, pričom nesmie v žiadnom prípade tieto informácie meniť a súbor s informáciami musí byť otvorený vždy v novom okne internetového prehliadača.
VI. Záverečné ustanovenia
Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na internetovej stránke www.absat.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak. V Bratislave,1. júla 2014 Vytlač

Na bežný nákup slúži naša predajńa AB SAT s.r.o na ul.Majerníkova 17. 841 05 Bratislava
Minimálna výška nákupu cez E-SHOP je 10,-EURvrátane DPH

Návod ako nakupovať je veľmi jednoduchý.
Ak chcete niektorý produkt zakúpiť, stačí kliknúť na ikonu "VLOŽIŤ DO KOŠÍKA".
Ak si to rozmyslím a nechcem to, stačí kliknúť na "ZMAZAŤ", napíšem počet kusov,kliknem na prepočítať a systém Vám ukáže koncovú cenu, takto môžete dať do košíka rôzne druhy tovaru a rôzne počty tovarov.Potom si zvolíte spôsob doručenia a kliknete na "PREPOČÍTAŤ" ,kde zistíte konečnú sumu za Váš objednaný tovar vrátane služby doručenia.
Na záver kliknite na "ĎAĽŠIE" a na obrazovke sa Vám objaví formulár objednávky, kde zadáte Vaše údaje ohľadom doručenia zásielky.

Zásielka Vám bude doručená do 48 resp. 72 hodín. V prípade, že tovar nebude i napriek nášmu najväčšiemu úsiliu možné Vám doručiť do 72 hod., budete o tom bezodkladne informovaní.

Vyhradzujeme si právo naúčtovať Vám režijné náklady pri Vami odmietnutom neprevzatí zásielky.

Ceny sú platné v deň objednania tovaru.Všetky ceny sú vrátane DPH.

V prípade, že chcete tovar fyzicky vidieť, môžete tak učiniť v našej predajni v Bratislave, kde si ho môžete i zakúpiť.
Samozrejme vykonávame aj montáže v Bratislavskom regióne /cca do 80km od centrály/.
Tešíme sa na Vás, že využijete naše služby. na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov od zakúpenia tovaru a samozrejmosťou je záručný i pozáručný servis.
 
Vytlač